5
клас
пожежної
небезпеки

Основні положення плану ведення господарства в Державному підприємстві «Городницьке лісове господарство»

Аналіз фінансово-економічної діяльності ДП «Городницький лісгосп»

Основні положення плану ведення господарства в ДП «Городницьке ЛГ»

1.                Основні положення плану ведення господарства в Державному підприємстві «Городницьке лісове господарство» Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства

Основні положення плану ведення господарства передбачають ряд завдань та заходів перед лісгоспом для підвищення рівня лісистості, забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку, створення лісових культур, сприяння природному відновленню лісів, будівництво об’єктів лісогосподарсь-кого призначення, забезпечення охорони лісів від пожеж, утримання відомчої пожежної охорони, пожежно-хімічних станцій, гасіння лісових пожеж, протипо-жежне облаштування лісів та інші завдання.

Ведення лісового господарства на підприємстві спрямоване на підвищення продуктивності лісів, покращення санітарного стану деревостанів, посилення захисних, клімато-регулюючих та інших корисних функцій лісів.

Рубки догляду за лісом є важливим лісогосподарським заходом, спрямованим на вирощування господарсько-цінних насаджень і проводяться шляхом періодичного вирубування дерев, подальше збереження яких у складі насаджень недоцільне. У залежності від віку насаджень рубки догляду поділяють на такі види: освітлення, прочищення, проріджування, прохідна рубка. У чистих одновікових насадженнях при освітленнях та прочищеннях основну увагу приділяють рівномірності розміщення по площі дерев, що залишаються, при проріджуваннях – густоті насадження, формі стовбура і його сучковатості, при прохідних рубках вирубуються в основному дерева, що відсталі в рості. У різних за віком насадженнях, де неможливо виділити окремі види рубок, догляд проводиться комплексно на всій площі ділянки. Призначають такі рубки в насадженнях, що складаються з окремих невеликих куртин, кожна з яких представлена однаковим за віком деревостаном або в складних за формою насадженнях з чітко вираженими ярусами. Підприємство постійно займається проведенням рубок формування, оздоро-влення лісів та інших заходів пов’язаних та не пов’язаних з веденням лісового господарства

2.     Цілі ведення господарства

 

2.1. Підприємство створено з ціллю:

– ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів;

– ведення мисливського господарства , охорони, відтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування Підприємству.

2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:

2.2.1. Проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і технічно цінних порід.

2.2.2. Здійснення заходів із заміни малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні, залісення малопродуктивнихземель.

2.2.3. Організація лісонасінневої справи і лісових розсадників, вирощування декоративного посадкового матеріалу .

2.2.4. Проведення прикладних досліджень , спрямованих на одержання нових знань з метою практичного їх використання для розроблення інструктивних технічних нововведень в галузі лісового та мисливського господарства .

2.2.5. Проведення експериментальних розробок з метою створення та впровад-ження нових природозберігаючих технологій в галузі лісового та мисливського господарства.

2.2.6. Збереження та посилення захисних властивостей лісів, лісонасаджень, що виконують , що виконують захисні, водоохоронні , санітарно-гігієнічні , оздоровчі та рекреаційні функції.

2.2.7. Охорона лісів і захисних лісонасаджень від незаконних порубів, пошкоджень, самовільного сінокосіння, випасання худоби в заборонених місцях та інших лісопорушень, притягнення до адміністративної відповідальності лісопорушників і стягнення з них збитків.

2.2.8. Порушення відповідно до законодавства питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушення лісового законодавства, законодавства про мисливське господарство та полювання.

2.2.9. Охорона лісів і захисних лісонасаджень від пожеж, здійснення проти-пожежних заходів, захист лісів від хвороб та шкідників.

2.2.10. Облік лісових користувань.

2.2.11. Забезпечення проведення лісового і мисливського упорядкування , збереження в господарстві лісовпорядного, мисливськовпорядчого , картографіч-ного та статистичного матеріалів.

2.2.12. Облік лісового фонду і реєстрація всіх змін у його складі; розробка і подання по підлеглості матеріалів про розподіл лісів на групи та застосування лісових такс і зміну границь лісництв.

2.2.13. Виконання матеріальної та грошової оцінки лісу на лісосіках, призна-чених до рубки; проведення рубок з додержанням діючих настанов і правил.

2.2.14. Переробка деревини, виготовлення виробів із деревини. Виробництво продукції та товарів народного споживання.

2.2.15. Ведення мисливського господарства та контроль за дотриманням правил полювання.

2.2.16. Здійснення біотехнічних заходів, що спрямовані на підвищення продуктивності і поліпшення якості мисливських угідь та зростання чисельності мисливських тварин.

2.2.17. Охорона лісів та лісонасаджень.

2.2.18. Організація та проведення полювання, в тому числі й полювання іноземними громадянами, реалізація мисливських тварин та продукції полювання, в тому числі і за кордон.

2.2.19. Ведення обліку мисливської фауни і реєстрація всіх змін в його складі.

2.2.20. Вивчення мисливської фауни з метою найбільш раціонального її використання, утримання окремих мисливських тварин, вилучення з природного середовища, в штучно створених напіввільних умовах (вольєрах).

2.2.21. Проведення протягом всього року винищення бродячих собак, котів, шкідливих птахів, а також регулювання чисельності лисиць, вовків.

2.2.22. Ведення відстрілу диких тварин в порядку селекційного відбору та відстрілу тварин з метою наукових досліджень.

2.2.23. Постійний контроль за ветеринарним та радіаційним станом угідь.

2.2.24. Прийом і організація полювання для іноземних туристів, мисливців, організація та проведення зеленого туризму, обслуговування з організацією проживання та харчування (придбання речей, продуктів харчування в магазинах, на ринках, у населення по ринкових цінах та на інших торгівельних підприємствах).

2.2.25. Розвиток мисливського собаківництва.

2.2.26. Ведення рибного господарства.

2.2.27. Забезпечення підвищення продуктивності праці на основі механізації трудомістких лісокультурних і лісогосподарських робіт.

2.2.28. Визначення основних напрямків розвитку, підготовка пропозицій по створенню науково-технічних, технологічних, нормативних розробок, організація їх впровадження.

2.2.29. Здійснення сумісної інвестиційної діяльності.

2.2.30. Взаємодія із засобами масової інформації з питань висвітлення актуальних проблем здійснення державного управління і контролю у сфері ведення лісового та мисливського господарства.

2.2.31. Популяризація серед населення значення збереження і правильного використання лісів і захисних лісонасаджень; залучення громад кості до справи відтворення та охорони лісів.

2.2.32. Складання виробничих, фінансових та інших планів в межах установлених контрольних цифр та лімітів, балансів прибутків та витрат, кошторисів; подання їх по підлеглості та здійснення заходів по їх виконанню.

2.2.33. Організація первинного обліку, складання зведених фінансових та статистичних звітів. Організація та вдосконалення бухгалтерського обліку, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів.

 2.2.34. Здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх житлових та культурно-побутових умов, організація торгового обслуговування та громадського харчування працівників, контроль за дотриманням законодавства з охорони праці.

 2.2.35. Розробка та реалізація інноваційних проектів з метою вдосконалення виробництва.

 2.2.36. Здійснення зовнішньо-економічної діяльності; співробітництво з міжнародними та іноземними організаціями і громадянами, відкриття валютних рахунків в установах банків.

 2.2.37. Торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі та громадського харчування по реалізації продукції, продовольчих і непродовольчих товарів, паливно-мастильних матеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

 2.2.38. Виробництво продуктів харчування та їх реалізація.

 2.2.39. Ведення сільського господарства, в тому числі вирощування, заготівля, зберігання і переробка сільськогосподарської продукції та її реалізація.

 2.2.40. Здійснення капітального будівництва в господарстві, ефективного використання виробничих фондів і капітальних вкладень, технічного переозброєння підприємства.

 2.2.41. Створення та експлуатація власної мережі багатопрофільних магазинів, пунктів харчування, побутового обслуговування населення.

 2.2.42Проведення робіт щодо сертифікації продукції та її штрих кодового маркування.

 2.2.43. Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним та залізничним транспортом.

 2.2.44. Приватизація житлового фонду, що належить до відомчого житлового фонду.

 2.2.45. Організація платних стоянок та надання платних послуг населенню по обслуговуванню та ремонту автомобілів.

 2.2.46. Реалізація у межах своєї компетенції державної політики з питань кадрової роботи, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників за рахунок власних коштів та коштів державного бюджету.

 2.2.47. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобіліза-ційної готовності.

 2.2.48. Організація розгляду звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, забезпечення у межах своїх повноважень виявлення та усунення причин що породжують скарги громадян.

 2.2.49. Впровадження заходів щодо вдосконалення охорони праці на підприєм-стві, безпечного його ведення в умовах радіоактивного забруднення.

 2.2.50. Забезпечення, вирішення питань цивільної оборони, здійснення заходів щодо захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій.

 2.2.51. Інші види діяльності, що випливають з мети та предмету діяльності і не заборонені чинним законодавством України.

 2.2.52. Здійснення заходів щодо забезпечення споживачів деревиною, виробами з неї та іншою продукцією лісового та мисливського господарства.

 

3.Соціально-економічні умови діяльності підприємства.

 

 Державне підприємство «Городницьке лісове господарство» Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства розташоване в західній частині Житомирської області на території Новоград-Волинського та Олевського адміністративних районів. Державний лісовий фонд п'яти лiсництв розташовані на території Новоград-Волинського району - Городницьке, Надслучанське, Кленiвське, Липинське, Червоновольське лісництва та лісовихй фонд Броницького лісництва розташований на території двох адміністративних районів - Новоград-Волинського та Олевського.

 

 

 

 

 

4. Організаційна структура підприємства.

 

 До складу лiсгоспу входить шість лiсництв: Броницьке, Городницьке, Надслучанське, Кленiвське, Липинське, Червоновольське,

Мисливська дільниця, Курчицько-Гутянський цех переробки деревини, автоколона з механiзованими майстернями, нижнiй склад, погруздвір.

 

Адміністративно-господарська структура та загальна площа лісгоспу

 

Назва лісництв, місцезнаходження контор

Загальнаплоща,га

Кількість майстерськ дільниць

Кількістьобходів

відстаньдо конторилісгоспу, км

Відстань до залізничноїстанції, км

Броницьке л-во

7150

2

12

31

72

Городницьке л-во

6430

2

8

2

41

Надслучанське л-во

6075

1

10

9

32

Кленівське л-во

5322

2

8

16

57

Липинське л-во

6526

2

8

14

55

Червоновольське

6038

2

11

32

73

РАЗОМ

37541

11

57

-

-

 

 

Запланована до заготівлі кількість лісової продукції

 

На 2017 рік запланована до заготівлі кількість лісової продукції на рубках головного користування:

Заготівля всього деревини – 83450 м3,

З них лісоматеріали круглі – 57276 м3,

дров’яна деревина для технологічних потреб – 15441 м3,

дрова паливні – 10733 м3.

На 2017 рік запланована до заготівлі кількість лісової продукції на рубках формування та оздоровлення лісів:

Заготівля всього деревини – 44378 м3,

З них лісоматеріали круглі – 18390 м3,

дров’яна деревина для технологічних потреб – 15475 м3,

дрова паливні – 10513 м3.

 

Середня заробітна плата по лісгоспу.

 

Станом на 01.10.2017 року чисельність штатних працівників на підприємстві становить 319 чоловік.

 Середньомісячна заробітна плата з початку року на одного штатного працівника склала – 6434 грн.

Середньомісячна заробітна плата за 2016 рік на одного штатного працівника складала – 5439 грн.

 

Заплановані до сплати податки та збори до державного та місцевого бюджетів.

 В фінансовому плані підприємства на 2017 рік було заплановано сплату податків до державного бюджету в сумі 11 мільйонів 902 тисячі гривень,

- відрахування підприємства до місцевого бюджету в сумі 6 мільйонів 219 тисяч гривень, - єдиного соціального внеску - 4 мільйони 724 тисячі гривень, - всього виплат на користь держави – 22 мільйони 845 тисяч гривень.

 За 9 міс. 2017 року до зведеного бюджету сплачено 16 млн. 972 т. грн.

 До державного бюджету сплачено 11млн. 124,6 тис. грн.

-                     в тому числі податку на прибуток сплачено – 243 тис. грн.

-                     ПДВ -7 млн.844 тис. грн.

-                     частина чистого прибутку – 743 тис. грн.

-                     рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 1 млн. 907 т . грн.

-                     військовий збір – 310 тис. грн.

-                     інші податки – 77,7 тис. грн.

 До місцевого бюджету сплачено 5 млн. 847,6 тис. грн.

-                     В тому числі податок на доходи фізичних осіб – 2645 тис. грн.

-                     земельний податок – 132 тис. грн.

-                     рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 2 млн. 622 т . грн. Крім того єдиного соціального внеску сплачено 4 млн. 365 тис. грн. Разом сплата податків всіх рівнів та єдиного соціального внеску за 9 місяців склала 21 млн. 337 тис. грн.

 

Площа лісових культур, які планується створити.

 

 Згідно проектів лісових культур на 2017 рік було запроектовано посадку лісових культур на площі - 300 га , з них по головних породах:

сосни 243 га, дуба – 44 га, модрини – 13 га.

Лісництва в період весняної лісокультурної кампанії здійснили посадку лісових культур на площі 380 гектарів та провели доповнення лісових культур на площі - 150 га. З ціллю недопущення забур’яненості та пригнічення лісових культур другоряд-ними малоцінними породами, проводиться догляди за лісовими культурами як механізовані так і ручним способом.

 Для створення високопродуктивних лісових насаджень необхідне якісне насіння. З цією метою на підприємстві створено постійну лісонасіннєву базу, об'єктами якої є:

Постійні лісонасіннєві ділянки на площі 47 га по дубу звичайному,

Плюсові дерева модрини європейської в кількості 25 шт.

Генетичний резерват по модрині на площі 11,9 га , по сосні – 47,7 га

По дубу звичайному – 144,3 га.

 Для забезпечення своїх лісництв садивним матеріалом, з початку сезону проведено заготівлю шишок та їх переробку, отримано лісового насіння в кількості 137 кг при плані 115 кг.

Для забезпечення населення новорічними ялинками, створено 5 га плантацій ялини.

Щорічно із змінами клімату, більша перевага на підприємстві надається вирощування садивного матеріалу в контрольованому середовищі, що дозволяє отримати садивний матеріал високої якості за будь-яких умов.

Для отримання посадкового матеріалу з поліпшеними показниками якості та досягнення стандартних розмірів в лісгоспі створено тепличне господарствояке складається з 12 теплиць . Дані теплиці оснащені сучасними системами поливу. Зі всіх посівів планується отримати – 1 мільйон 850 тис. шт. стандартних сіянців деревних та чагарникових порід.

 

      Аналіз фінансово-економічної діяльності ДП «Городницький лісгосп»  за результатами роботи за 2017 рік

Загальний дохід підприємства від реалізації продукції, товарів, робіт  та послуг  складає – 134 мільйони  429 тис. грн.

Реалізація   продукції  в круглому вигляді складає   97 млн. 384 тис. грн.  та дохід від реалізації продукції деревопереробки  - 37 млн. 45 тис. грн.      З загального отриманого доходу,  на експорт було відвантажено продукції на суму 34 млн. 388 тис. грн., що становить всього 25,6 % від загальної реалізації . З реалізованої продукції на експорт, відвантажено продукції деревопереробки на суму 10 млн. 836 тис. грн. та дров паливних на суму   23 млн. 552 тис. грн.

         В результаті фінансово-господарської діяльності,  лісгосп  отримав  чистого прибутку  за  2017  рік  в сумі 720  тис. грн.      

         Для  забезпечення основної діяльності лісгосп повністю забезпечений необхідними ресурсами.

         Підприємство в повній мірі забезпечене засобами виробництва (обладнан-ням, технікою та механізмами  та  іншими засобами).

         Капітальні інвестиції  в основний капітал підприємства за 2017 рік склали   4 млн. 72 тис. грн. Проведено капітальне будівництво  доріг загальною вартістю   2 млн. 652 тис. грн., придбано основних засобів на суму 1 млн. 303 тис. грн.

 

                Середня заробітна плата по лісгоспу.

      Чисельність штатних працівників на підприємстві становить 319 чоловік.

 Середньомісячна заробітна плата з початку року на одного штатного працівника  склала – 6634 грн.

 

          Сплата податків всіх рівнів  та єдиного соціального внеску.

Підприємство вчасно сплачує та з року в рік збільшує  сплату  податків і обов’язкових платежів.                                                                                              

За 2017 рік  до  зведеного бюджету сплачено 23 млн. 622 тис. грн.

До державного бюджету сплачено 16 млн. 015 тис. грн.

-         в тому числі податку на прибуток сплачено – 325 тис. грн.

-         ПДВ -10 млн. 666 тис. грн.

-         частина чистого прибутку – 752,3 тис. грн.

-         рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 2 млн. 543,2 тис. грн.

-         військовий збір – 428,6 тис. грн.

-         інші податки – 79,4 тис. грн.                                                                                                                     

        До місцевого бюджету  сплачено 7 млн. 607 тис. грн.   

-         В тому числі  податок на доходи фізичних осіб – 3 млн.826 тис. грн.

-         рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 3 млн. 598,4 тис. грн.         

-         інші податки – 183,1 тис. грн.                                                                                                                     Крім того  єдиного соціального внеску сплачено 6 млн. 118,3 тис. грн.                                                                                        

         Разом сплата податків всіх рівнів  та єдиного соціального внеску за 12 місяців склала 29 млн. 740,1 тис. грн.

  

                                         Лісокультурне виробництво.

       В період весняної лісокультурної кампанії лісгосп здійснив посадку лісових культур на площі  380 гектарів, природнього поновлення проведено на площі 305 га, разом лісовідновлення складає 685 га.    Провели  доповнення лісових культур  на площі -  150 га.     З ціллю недопущення забур’яненості та пригнічення лісових культур другоряд-ними малоцінними породами,  проводяться  догляди  за лісовими культурами як механізованим способом так і ручним методом.  Взятий план 1000 га успішно виконано і перевиконано – факт 1068 га.

         Для створення високопродуктивних лісових  насаджень   на підприємстві  створено   постійну лісонасіннєву базу.

Щорічно із змінами  клімату,  більша  перевага на підприємстві надається  вирощування  садивного матеріалу  в контрольованому середовищі, що дозволяє отримати садивний матеріал високої якості за будь-яких умов.

          Для  отримання посадкового матеріалу з поліпшеними показниками якості та досягнення стандартних розмірів в лісгоспі створено тепличне господарство,

 яке складається з 12 теплиць . Дані теплиці оснащені сучасними системами поливу. Зі всіх посівів отримали – 2 мільйони 148,7 тис. шт. стандартних сіянців деревних та чагарникових порід.

          Загальні витрати на відновлення лісів на землях , наданих в постійне користування за 2017 рік  по підприємству становлять –  2 млн. 651 тис. грн.

                                   

                                       Переробка деревини .

        В  цехах переробки  перероблено 20,8 тис. м3  деревини, з якої отримано товарної продукції деревопереробки на суму 19 млн. 730 тис. грн.     В основному  лісгосп  виготовляє заготовки  пиляні для європіддонів хвойних та листяних порід, брус та дошки різних порід обрізні та не  обрізні, штахетник та інші вироби.

З початку року виготовлено дошки та бруса не обрізних – 2251м3, дошки та бруса обрізних – 4120м3,

заготовок  пиляних для європіддонів хвойних та лист. порід – 2931м3, штахетника – 644 м3 та інші вироби.

Всього по лісгоспу отримано реалізації продукції  деревопереробки  на загальну суму 37 млн. 45 тис. грн., це складає – 27,6 %  від усіх доходів  підприємства.   З них на експорт відправлено продукції на суму 10 млн. 836 тис. грн. (29,3 % від реалізації продукції переробки) та на внутрішній ринок – 26 млн. 209 тис. грн. (70,7%).     

                                   

                      Рубки формування та оздоровлення лісів. 

       Підприємство проводить  в запланованому обсязі рубки формування та оздоровлення лісів,  здійснюються допоміжні лісогосподарські роботи.

Так, при плані на площі  1761 га  масою 54998 м3, фактично  проведено всіх  рубок на  площі 2769 га  та  заготовлено деревини – 101759 м3.                                                                                         Заготовлено ліквідної деревини 84850 м3 при плані 44378 м3.  

              

                           Аналіз заготівлі та використання деревини

 За 2017 рік  на рубках головного користування  та на рубках формування, оздоровлення лісів та інших рубках, заготовлено  деревини  в  кількості 167,2 тис.м3

      В  тому числі   :  на  рубках головного користування  заготовлено –82,3  тис. м3 деревини,  з  наявних  річних  ресурсів – 83,45 тис. м3.

-                     Заготовлено лісоматеріалів круглих на РГК – 48,7 тис. м3 ,

-                     Технологічної сировини   заготовлено  - 12,4  тис. м3,                                                        -         Дров паливних  заготовлено  - 19,6  тис. м³ .

На рубках формування, оздоровлення лісів та інших рубках, заготовлено  деревини  в  кількості 84,85 тис.м3.

-        Заготовлено лісоматеріалів круглих на РД – 21,3 тис. м3,

-        Технологічної сировини   заготовлено  - 16,8  тис. м³ ,

-        Дров паливних  заготовлено  - 38,5  тис. м³,  

-        Хлисти – 8197 м3.

 

                 Будівництво автомобільних лісових доріг 2017 року.

        Ефективне ведення лісового господарства великою мірою залежить від стану лісових доріг, тому і будівництво лісових доріг  визначено пріоритетним напрямком  ефективного ведення  лісового господарства.       На 2017 рік було заплановано будівництво  трьох доріг лісогосподарського призначення І типу  загальною протяжністю 5,5 км  кошторисною вартістю  2 млн. 623 тис грн.

   Також було заплановано в будівництво три  лісогосподарські дороги ІІІ типу,   загальною протяжністю 6 км.

Всі будівельні роботи в лісгоспі  виконуються  власними силами  підприємства.                                                                                                                                                В 2017 році  закінчено капітальне будівництво доріг І типу загальною протяжністю 6,4 км :

- по Липинському л-ву  дорога в кв. 29,20,14 (протяжністю  1,8 км) вартість дороги склала 820,1  тис. грн. без ПДВ,

  - по Липинському л-ву  дорога в кв. 15,16 (протяжністю  2,3 км) вартість дороги склала 1041,3  тис. грн. без ПДВ,  

- по Надслучанському л-ву кв.12,13  (протяжність  2,3 км) вартість дороги склала 791,1  тис. грн. без ПДВ.

За наказами по підприємству дані дороги поставлені на баланс підприємства та введені в експлуатацію.  

     З початку року також було проведено влаштування земляного полотна запланованих лісогосподарських доріг   ІІІ типу загальною протяжністю 6 км.

        Лісгосп систематично також проводить ремонти та  утримання  наявної дорожньої мережі.              

При плані проведення  ремонтів та  утримання доріг на 2017 рік - 50 км (вартістю 1 млн. грн.), фактично за 2017рік проведено ремонтів доріг на 63,2 км загальною вартістю – 2 млн. 248 тис. грн.

 

 

 

        Запланована до заготівлі кількість лісової продукції за 2018 рік

 

На 2018 рік запланована до заготівлі кількість лісової продукції на рубках головного користування:

Заготівля всього деревини – 83452 м3,

З них лісоматеріали круглі – 52226 м3,

дров’яна деревина для технологічних потреб – 10269 м3,

дрова паливні – 20957 м3.

На 2018  рік запланована до заготівлі кількість лісової продукції на рубках формування та оздоровлення лісів:

Заготівля всього деревини – 80467 м3,

З них лісоматеріали круглі – 26408 м3,

дров’яна деревина для технологічних потреб – 32463 м3,

дрова паливні – 21596 м3.

 

Середня заробітна плата по лісгоспу.

 Чисельність штатних працівників на підприємстві становить 319 чоловік.

 Середньомісячна заробітна плата з початку року на одного штатного працівника очікується  – 7950 грн.

 

Заплановані до сплати податки та збори до державного та місцевого бюджетів.

 В фінансовому плані підприємства на 2018  рік   заплановано  сплату податків до державного бюджету в сумі 8 мільйонів 833 тисячі гривень,

- сплата податків та зборів  підприємства до місцевого бюджету в сумі  6 мільйо-нів 391 тисяч гривень,

- єдиного соціального внеску – 5 мільйонів 29 тисяч  гривень,  

- всього виплат на користь держави – 20 мільйони 253 тисяч гривень.

 

Площа лісових культур, які планується створити.

 

        На поточний 2018 рік лісгосп запланував провести лісовідновлення на площі 360 га, з них посадку лісових культур на площі  200 га,  природнього поновлення на площі 160 га . Крім того провести  доповнення лісових культур  на площі -  225 га.  

 Для створення високопродуктивних лісових насаджень необхідне якісне насіння. З цією метою на підприємстві створено постійну лісонасіннєву базу, об'єктами якої є:

Постійні лісонасіннєві ділянки на площі 47 га по дубу звичайному,

Плюсові дерева модрини європейської в кількості 25 шт.

Генетичний резерват по модрині на площі 11,9 га , по сосні – 47,7 га

По дубу звичайному – 144,3 га.

Для забезпечення населення новорічними ялинками, створити  5 га плантацій ялини.

Заплановано створити 0,8 га лісових розсадників загальною площею 0,8 га. Для отримання посадкового матеріалу з поліпшеними показниками якості та досягнення стандартних розмірів в лісгоспі створено тепличне господарство,  яке складається з 12 теплиць . Дані теплиці оснащені сучасними системами поливу. Зі всіх посівів планується отримати – 1 мільйон 900 тис. шт. стандартних сіянців деревних та чагарникових порід.

                                             

 

Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства                                                                     за результатами роботи підприємства за 9 місяців 2018 року.

       Загальний дохід підприємства від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг  за 9 місяців 2018 року складає – 121 мільйони  151 тис. грн.

        За  9 міс. 2018  року  реалізація  продукції  в круглому вигляді складає 83 млн. 773 тис. грн.  та дохід від реалізації продукції деревопереробки  становить  37 млн. 378 тис. грн.

Середня заробітна плата по лісгоспу.      

       Чисельність штатних працівників на підприємстві становить 318 чол.

 Середньомісячна заробітна плата з початку року  на одного штатного працівника  склала – 9580 грн.

 

          Сплата податків всіх рівнів  та єдиного соціального внеску.

        За 9 міс.2018 року до зведеного бюджету сплачено 22 млн. 458 тис. грн.

До державного бюджету сплачено 14 млн. 541  тис. грн.

-         податок на додану вартість - 9 млн. 598 тис. грн.

-         частина чистого прибутку – 562 тис. грн.

-         рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів –2 млн. 375 тис. грн.     

-         податок на доходи фізичних осіб – 1 млн. 327 тис. грн.

-         військовий збір – 477,5 тис. грн.

-         податок на прибуток – 109,2 тис. грн.

-         інші податки – 92,4 тис. грн.                                                                                                                     

        До місцевого бюджету  сплачено 7млн. 917 тис. грн.   

-  в т. числі  податок на доходи фізичних осіб – 3 млн. 981 тис. грн.

-  рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 3 млн. 747 тис. грн.         

інші податки – 189,5 тис. грн.        


Крім того єдиного соціального внеску сплачено 6 млн. 429 тис. грн.                                                                                         

 Разом сплата податків всіх рівнів  та єдиного соціального внеску за 9 місяців склала 28 млн. 887 тис. грн.

Рубки догляду

       З початку року проведено рубок формування і оздоровлення лісів на площі 1861 га массою – 67579 м3 при плані - 1771 га  массою – 64838 м3

  Заготовлено ліквідної деревини - 55280 м3 при плані 52881 м3.                                                                              Виконаний  план проведення рубок  догляду в молодняках по площіпри плані – 179 гафактично виконано на площі – 187 га.

Вибіркові санітарні рубки проведені на площі 1342 га масою 43880 м3 при плані 1340 га  масою 54400 м3.   Суцільні санітарні рубки проведені на площі 103 га масою 18682 м3 при плані   35 га  масою 5595 м3. Інші заходи пов’язані з веденням лісового господарства проведені на площі 224 га масою 2657 м3 при плані 212 га масою 2305 м3.

      Загальні витрати на проведення рубок догляду склали за 9 місяців  9 млн. 587 тис. грн.   

-         На відновлення лісів на землях, наданих в постійне користування, використано  коштів  2 млн. 722 тис. грн.                                                                                                                   - на охорону лісу від пожеж використано - 1 млн. 951 тис. грн.,

-          на боротьбу зі шкідниками та хворобами лісу - 184,7 тис. грн.

 

             Аналіз заготівлі та використання деревини

       За 9 місяців поточного року заготовлено деревини всього від всіх рубок в кількості – 122,1 тис. м3 ліквідної деревини , в тому числі:

Від РГК- 66,8 тис. м3

Від РД – 55,3 тис. м3

Із загальної заготівлі : лісоматеріалів в круглому вигляді - 59436 м3 -  48,7 % ( до всієї заготовленої деревини),                                                                             технологічної сировини – 30386 м3 – 24,9%,                                                                                                                                                    дрова паливні 31568 м3 – 26%,  хлистів 720 м3, 0,4%.

З загальної кількості заготовленої деревини (з 122110 м3), реалізовано  95477 м3,     з них на внутрішній ринок пішло – 79878 м3 деревини  

та дров паливних на експорт – 15599 м3,  

17389 м3 направлено на власну переробку,                                                                                                                        на власні потреби використано 2924 м3,                                                                                                                                  на переробку на умовах надання давальних послуг пішло 16837 м3,                                                                                     залишок на кінець місяця складав 4123 м3.

Вартість знеособленого 1м3 заготовленої деревини за 9 місяців  2018 року склав – 812,56 грн., а реалізованої продукції – 877,42 грн.

            Вивезено на склади лісгоспу 127,4 тис. м3 деревини   для  проведення  розкряжування отриманих хлистів та для подальшого відвантаження (реалізації)  лісопродукції споживачам.  Великотоннажними автомобілями перевезено з нижніх складів до пункту відвантаження на залізницю  м. Новоград-Волинський та у двір споживачів – 53 тис. м3 сортиментів.  Відвантажено 457 вагони  в кількості 24 тис. м3 деревини.  

                                        Мисливське  господарство

     Площа лісового фонду Городницького лісгоспу становить 37561 га.  Площа мисливських угідь лісгоспу складає 24940 га, з них по категоріям угідь: лісова -  23857,4 га, польова – 333,4 га, водно-болотна – 749,2 га. (11,3 тис. га мисливських угідь передано у користування приватній фірмі «Случ» ).   Веденням мисливського господарства по лісгоспу  займається мисливська дільниця, яка налічує 7 штатних працівників, з них 6 єгерів. 

   Для здійснення  оперативного контролю та охорони мисливських угідь, єгеря  забезпечені  автомобільним транспортом,  мотоциклами .

      Здійснюються заходи по боротьбі з хижаками та тваринами, що визнані шкідливими при веденні мисливського господарства.   В господарстві наявні тварини занесені до Червоної книги України, ведеться їх облік та картування їх місць перебування.                                                                                                                                                                      Біотехнічні споруди мають задовільний стан.   Ведеться заготівля зернових пучків та віників з кропиви. Підгодівля мисливських тварин проводиться зерновими культурами та сіном. Наявні акти на списання та викладку кормів.  Систематично проводяться рейди по охороні мисливських угідь від браконьєрства, по дотриманню правил полювання. 

       Основним завданням мисливської дільниці, наряду з охороною мисливських угідь, є відтворення мисливських тварин, збільшення чисельності мисливської фауни, заготівля в літній час  кормів для підгодівлі звірів та  викладка кормів  в зимовий період. В господарстві постійно єгерями ведуться спостереження по виявленню хвороб диких тварин, загиблих диких тварин не виявлено.

  Основними видами мисливських тварин, які мешкають на території мисливського господарства є: лось – 30 гол., козуля – 422 гол., кабан – 36 гол., бобри – 276 гол. та інше.     Загальна площа кормових полів в 2018 році становить 20 га, із них під посівом кукурудзи – 14 га, під посівами вівса – 6 га.  На зимовий період підгодівлі диких заготовлено 42 тонни зернових. 

       Загальні витрати на ведення мисливського господарства  за

9 місяців  2018 року складають – 904 тис. грн., з них на оплату праці з відповідними нарахуваннями – 544 тис. грн., на охорону і догляд диких тварин використано 240 тис. грн., на посів зернових і придбання зернових використано 120 тис. грн.   

   На ведення лісового та мисливського господарства з  початку року використано 23 млн. 102 тис. грн.

                          По промисловому виду діяльності                                                                                                      З початку року випущено 3341 м3 дошки обрізної та необрізної, заготовок пиляних для європіддонів  3111 м3штахетника – 462 м3 та інше.                       

 За 9 місяців поточного року обсяг випуску товарної продукції пере-робки деревини склав 17 млн. 37 тис. грн. В тому числі випуск товарів народного споживання склав 656,9 тис. грн. Направлено на переробку  17389 м3 деревини. Випуск товарної продукції з 1м3 пущеного в переробку деревини складає 979,76 грн.                                

                                        Будівництво доріг

      Для здійснення протипожежних заходів та для сприяння проведення лісогосподарських робіт по заготівлі та вивезенню деревини в кварта-лах,  що прилягають до даних доріг,  підприємство на даний час вже завершило будівництво доріг  І   типу з твердим покриттям загальною протяжністю 5,35 км. Вартість будівництва доріг І типу складає 1 млн. 870 тис. грн.

    Станом на 01.10.2018 року було проведено облаштування 1,3 км земляного полотна лісогосподарської дороги ІІІ типу Липинського лісництва кв. 25,26.  На даний момент вже завершено влаштування земляного полотна на всій протяжності даної дороги (загальна протяж-ність 1,75 км).

Також  здійснено ремонт та утримання наявної  дорожньої  мережі протяжністю 45 км по лісництвах лісгоспу. На дані цілі використано -   2 млн. 520 тис. грн.                                                                                                                 

 

                                      Лісокультурне виробництво

проведено доглядів  за лісовими культурами на площі 850 га при плані 800 га.

                Для створення високопродуктивних лісових  насаджень   на підприємстві  існує постійна лісонасіннєва база, об'єктами  якої є:

постійні лісонасіннєві ділянки площею  47  га по дубу звичайному, плюсові дерева модрини європейської в кількості 25 шт. Генетичний резерват по модрині на площі 11,9 га ,  по сосні – 47,7 га;   по дубу звичайному – 144,3 га.

      Для забезпечення своїх лісництв садивним матеріалом, з початку сезону  проведено заготівлю шишок та  їх  переробку, отримано лісово-го насіння хвойних порід 117 кг, заготовлено 6400 кг жолудя дуба звичайного (5300 кг перевірено на Вінницькій лісонасіневій станції, все насіння І класу)  зібрано також 17 кг іншого насіння. 

     З метою забезпечення потреб підприємства в якісному посадковому матеріалі створені  постійні та тимчасові лісові розсадники, загальна площа яких складає 0,9 га. З загальної площі посівів лісгоспу створено:

                хвойних порід на площі – 0,46 га,

                в т. ч.  в контрольованому середовищі (в теплиці) – 0,15 га;

                листяних порід на площі – 0,44 га.

Щорічно із змінами  клімату,  більша  перевага на підприємстві надається  вирощуванню  садивного матеріалу  в контрольованому середовищі, що дозволяє отримати садивний матеріал високої якості за будь-яких умов.

     Для  отримання посадкового матеріалу з поліпшеними показниками якості та досягнення стандартних розмірів в лісгоспі створено тепличне

господарство, яке складається з 12 теплицьДані теплиці оснащені сучасними системами поливу. Зі всіх посівів плануємо отримати – 1мільйон  900 тис. шт. стандартних сіянців деревних та чагарникових порід.  В поточному році було придбано доломітове борошно для збагачення ґрунту  мінералами кальцію та магнію, що в свою чергу впливає на покращення якості садивного матеріалу.                                                                                                                                      

      На площі 963 га проводиться інвентаризація лісових культур віком до трьох років. По всіх лісництвах підприємства проводиться атестація лісових культур та природнього поновлення.

Провели в поточному році доповнення шкілок на площі 0,50 га, на даних площах  було висаджено додатково 2000 штук  декоративного посадкового матеріалу. Висаджено було самшит, липу дрібнолисту, туї різних видів, ялівці різних видів, модрину.    Були проведені догляди за клоновою плантацією модрини європейської (5 га), яка знаходиться в Надслучанському лісництві, проведені  осінні роботи по підживленню плантації та комплексного захисту її від хвороб та шкідників. Було придбано 250 л гідрогелю  для  утримання вологи в посушливий період року та придбано добриво у вигляді пресованих таблеток Гумітаб в кількості 2000 шт .

З початку року було  створено 5 га плантацій новорічних ялинок, висаджено 22,0 тис. шт. В осінній період проводиться доповнення площ. В даний час проводиться інвентаризація плантацій ялин.  

 

       Стан охорони праці на підприємствах за 9 місяців 2018 року.

    З початку року інженерно-технічними працівниками лісгоспу було проведено 54 перевірки по виробничих підрозділах лісгоспу та складені відповідні приписи з вказаними термінами для усунення виявлених недоліків.  Було проведено 9 засідань адміністративно-громадського контролю ІІІ рівня.   Наказом № 117 від 02.04.2018 року проведено атестацію робочих місць за умовами  праці.    Розроблені та затверджені заходи щодо запобігання виробничого та невиробничого травматизму на підприємстві. На підприємстві виданий наказ «про підготовку підприємства до осінньо-зимового періоду 2018-2019 рр. Була проведена нарада з ІТП, на якій проаналізовано стан підготовки підприємства до стабільної роботи . Адміністративні, побутові та виробничі приміщення забезпечені первинними засобами пожежогасіння згідно вимог Правил пожежної безпеки. Працівники повністю забезпечені спецодягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до колективної угоди. Забезпечуємо своїх працівників та пенсіонерів паливною нормою. Проведено технічне обслуговування систем опалення,  енергосилового господарства. Проведено ремонт приміщень для обігріву працівників. Систематично проводиться навчання та перевірка знань працівників котелень, проводяться інструктажі з технічних навиків, охорони праці та пожежної безпеки. Здійснено підготовку, ремонт, технічне обслуговування лісовозної техніки та автомобільного транспорту до роботи в осінньо - зимовий період.