1
клас
пожежної
небезпеки

Коротка довідка

Стисла характеристика території та лісорослинних умов

Місцезнаходження і площа

 

Організаційна структура лісгоспу наводиться в таблиці 1.1.1, віднесення лісів до органів місцевої влади – в таблиці 1.1.2.

 

Поштова адреса:

 

        Електронна адреса:

 

 

1.1.1. Адміністративно-організаційна структура лісгоспу

 

Найменування лісництв,

місцезнаходження контор

Адміністративні райони, міста обласного підпорядкування

Площа,

га

Броницьке, кв.69

Новоград-Волинський

7146,0

 

Олевський

4,0

   Разом

 

7150,0

Городницьке, кв.62

Новоград-Волинський

6430,0

Надслучанське, кв.11

-*-

6094,3

Кленівське, кв.39

-*-

5324,0

Липинське, кв.36

-*-

6526,0

Червоновольське, кв.41

-*-

6038,0

Всього по лісгоспу

 

37562,3

в т.ч. за адмінрайонами

Новоград-Волинський

37558,3

 

Олевський

4,0

 

 

 

 

 

 

Зовнішні межі підприємства, адміністративного району, місце розміщення контор, лісових кордонів показані на картах-схемах.

 

1.1.2. Віднесення лісів до місцевих органів влади

 

Назви органів влади

Назви лісництв

Перелік кварталів

Площа, га

Новоград-Волинський район

 Броницько-Гутянська сільська рада

Кленівське

1-9,11-14,17,18,22,23

1520,0

 

Броницьке

1-54

5732,0

   Разом

 

 

7252,0

 

 

 

 

Городницька селищна ОТГ

Кленівське

10,15,16,19-21,24-65

3804,0

 

Броницьке

55-68

1414,0

 

 

продовження табл.1.1.2.

 

Назви органів влади

Назви лісництв

Перелік кварталів

Площа, га

 

Липинське

1-61

6526,0

 

Городницьке

1-65

6430,0

 

Надслучанське

1-74

6089,0

 

Червоновольське

1-60

6038,0

    Разом

 

 

30301,0

 

 

 

 

Чижівська сільська ОТГ

Надслучанське

75

5,3

 

 

 

 

    Разом по району

 

 

37558,3

Олевський район

 Олевська міська ОТГ

Броницьке

69

4,0

    Разом по району

 

 

4,0

 

 

 

 

    Усього по лісгоспу

 

 

37562,3

 

 

 

 

 

 

 

 

         1.2. Організація території. Обсяг і характер виконаних лісовпорядних робіт

 

Городницький лісгосп був організований в 1936 році на базі лісів Городницького ліспромгоспу. В 1960 році у відповідності з постановою Ради Міністрів УРСР від 30.11.1959 року за № 1834 і наказом по Головному управоінню лісового господарства і лісозаготівель при Раді Міністрів УРСР від 14.05.1960 року № 117 Городницький лісгосп був реорганізований у комплексне підприємство – Городницький лісгоспзаг, на який покладено ведення лісогосподарського і лісозаготівельного виробництва. У жовтні 1975 року територія лісгоспзагу була включена до складу Новоград-Волинського спецлісгоспзагу.

Згідно наказу обласного об’єднання “Житомирліс” від 15.01.1992 року № 5 і наказу Міністерства лісового господарства України від 31.10.1991 року № 133 “Про організаційну структуру управління лісового господарства України” був створений Городницький держлісгосп.

В 2005 році було виготовлено державний акт на право постійного користування земельними ділянками ДП “Городницьке лісове господарство” на площі 37533,0 га за винятком 4,0 га по Олевському району.

В результаті змін, що відбулися протягом ревізійного періоду по передачі і прийняттю земель, площа лісгоспу станом на 01.01.2018 року по земельному балансу Новоград-Волинського і Олевського адміністративних районів Житомирської області становить 37562,3 га.

Перше лісовпорядкування лісів, які входять до складу лісгоспу було проведено в 1929-1930 роках. Наступні лісовпорядні роботи проводилися в: 1933, 1948, 1956, 1967, 1977, 1987, 1997 роках.

В архіві частково збереглися матеріали цих робіт.

Попереднє лісовпорядкування було проведено в 2008 р. Київською лісовпорядною експедицією. Роботи виконувались відповідно до вимог лісовпорядної інструкції 1986 року за І розрядом.

Починаючи з 1991 року на всій території лісгоспу проводилося безперервне лісовпорядкування.  Воно полягало в щорічному проведенні натурних таксаційних робіт на площах  охоплених господарською діяльністю, на прийнятих землях, на лісових ділянках, що

 

 

 

зазнали впливу стихійного лиха. Всі поточні зміни вносилися  в повидільну таксаційну і картографічну бази даних, які підтримувались в актуальному стані. Під час безперервного лісовпорядкування  здійснювався  контроль за якістю  виконання лісогосподарських заходів і

лісокористування, визначались місця їх проведення. За результатами безперервного лісовпорядкування надавались комплекти обліково-звітної документації. Проводився аналіз виконання проекту організації та розвитку лісового господарства, а його результати доводилися на всі рівні господарського управління.

З 2009 року безперервне лісовпорядкування перейшло на нову організацію робіт – передавання функцій польового збору інформації лісогосподарському підприємству. 

Нинішнє лісовпорядкування проведено за І розрядом у відповідності з вимогами чинної лісовпорядної інструкції, рішеннями першої лісовпорядної наради і технічної наради за підсумками польових робіт (додатки 1;2). Основні показники проведеного лісовпорядкування наведені в таблиці ) 1.2.1.

Лісовпорядкування проведено за методом класів віку, який полягає в утворенні госпчастин,  господарств,  господарських секцій, які складаються з сукупності однорідних за складом і продуктивністю деревостанів, об’єднаних одним віком і способом рубки лісу. Первинною обліковою одиницею є таксаційний виділ, а первинною розрахунковою одиницею – господарська секція. Усі розрахунки здійснені на основі підсумків розподілу площ і запасів насаджень господарських секцій за класами віку.

Під час проведення лісовпорядних робіт керувалися Лісовим кодексом України, Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України, протоколом першої лісовпорядної наради.

 

1.2.1. Основні показники проведеного лісовпорядкування

 

Показники

Одиниці вимірювання

Обсяги

1. Площа лісовпорядкування

га

37562,3

в т .ч. з використанням ортофотопланів, аерофотознімків, космічних знімків

 

га

 

37562,3

2. Кількість кварталів

шт.

395

3. Середня площа кварталів

га

95,0

4. Кількість таксаційних виділів

шт.

17667

5. Середня площа таксаційного виділу

га

2,1

6. Закладено площадок вибіркових методів таксації

шт.

217

7. Закладено площадок на визначення сум площ поперечних

    перерізів деревостанів

 

шт.

 

1000

8. Закладено пробних площ – усього

шт.

16

9. Кількість планшетів

шт.

46

 

 

 

 

 

 

 

Геодезичною (картографічною) основою для складання лісовпорядних планшетів стали  правовстановлюючі документи на право постійного користування земельними ділянками, матеріали лісовпорядкування 2008, 2018 років і землевпорядкування 2005 року.

Для таксації деревостанів використовувались віддешифровані цифрові АФЗ масштабу 1:10000, задовільної якості, зйомки 2017 року.

 

 

 

 

 

 

Межі лісництв та іхню площу прийнято у відповідності з державним актом на право постійного користування землею.

Зміни, які відбулися в площі лісгоспу за обліковий період, наведено в таблиці 1.2.2.

 

1.2.2. Зміна площі за ревізійний період

 

Найменування

лісництв

Найменування адміністративних районів

Площа в га за даними

теперішнього лісовпоряд-

кування

попереднього лісовпоряд-кування

земельного балансу

станом на

01.01.2018 р.

Броницьке

Новоград-Волинський

7146,0

7146,0

7146,0

 

Олевський

4,0

4,0

4,0

Разом по лісництву

 

7150,0

7150,0

7150,0

Городницьке

Новоград-Волинський

6430,0

6430,0

6430,0

Надслучанське

-*-

6094,3

-

6094,3

Дзержинське

-*-

-

6075,0

-

Кленівське

-*-

5322,0

5322,0

5322,0

Липинське

-*-

6526,0

6526,0

6526,0

Червоновольське

-*-

6038,0

6038,0

6038,0

Усього

 

37562,3

37541,0

37562,3

по лісгоспу

 

 

 

 

у тому числі за

Новоград-Волинський

37558,3

37537,0

37558,3

адмінрайонами

Олевський

4,0

4,0

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкретні дані про приймання і передавання лісових ділянок і підстави до них приведені в додатку 4.

Таксація лісового фонду здійснювалась окомірно-вимірювальним методом, основаному на поєднанні окомірної таксації з вибірковою вимірювальною і переліковою таксацією, дані якої є основою для таксаційної характеристики виділу. Для коригування запасів насаджень на 1 га під час окомірної таксації, а також визначення відносних повнот під час вибіркової вимірювальної і перелікової таксації використовувалися таблиці „Сум площ перерізів та запасів деревостанів при повноті 1,0”, поміщених в «Лісотаксаційному довіднику» (Київ-2013), затвердженого Держлісагентством України (протокол засідання НТР агентства від 27.12.2011).

Крім зазначених таблиць використовувались такі нормативно-методичні матеріали: «Пробні площі лісовпорядні. Метод закладання. СОУ 02.02-37-476:20056», Київ 2006, «Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів», Київ, 2010, «Методичні вказівки з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України», Київ, 2013, «Рекомендації з ведення лісового господарства в умовах радіоактивного  забруднення»,  Київ, 2008, «Робочі правила з проведення вибіркових методів

таксації деревостанів під час лісовпорядкування», Ірпінь, 2012, «Робочі правила з обстеження лісових культур і природного поновлення під час лісовпорядкування», Ірпінь-2012, «Методика визначення показників рекреаційної характеристики земель», Ірпінь, 2000, «Технологічна інструкція із заповнення карток таксації для оброблення на персональному комп’ютері», Ірпінь, 2003.

На території лісгоспу науково-дослідні роботи протягом ревізійного періоду не проводилися,  але  в  роботі  використовувалися  розроблені  рекомендації  УкрНДІЛГА і зат-

 

 

верджені науково-технічною радою Держкомлісгоспу у 2007-2010 роках: з комплексного захисту лісових культур від шкідників, з формування соснових і сосново-дубових лісових культур із збереженням підросту; з використанням гербіцидних препаратів для проведення хімічних прополок в лісових культурах сосни звичайної в умовах Лісостепу та Полісся України.

Детальні відомості про обсяги виконаних лісовпорядних робіт приведені в акті виконання польових лісовпорядних робіт (додаток 6).

 

1.3. Природно-кліматичні умови

 

Згідно лісорослинного районування (“Комплексне лісогосподарське районування України і Молдавії”, під редакцією С.А.Генсірука, Київ, “Наукова думка”, 1981) територія лісгоспу відноситься до Українського Правобережного Полісся Поліської лісорослинної зони.

Клімат району розміщення лісгоспу помірно-континентальний і сприятливий для ведення лісового господарства та успішного зростання деревних і чагарникових порід, притаманних даній лісорослинній зоні.

Коротка характеристика кліматичних умов, що мають значення для лісового господарства, приведена в таблиці 1.3.1.

Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових насаджень, слід відмітити пізні весняні і ранні осінні заморозки, високу вологість, значне коливання річних температур, нерівномірне випадання атмосферних опадів і частково буреломні вітри.

Територія лісгоспу за характером рельєфу являє собою слабо-хвилясту рівнину з невисокими дюнними грядами, незначними пониженнями, що не мають стоку води. Середня висота над рівнем моря не перевищує 200 м. Незначні нерівності створюють річкові долини і гранітні виступи.

Основні кліматичні показники району розташування лісгоспу взяті за даними Новоград-Волинської районної метеорологічної станції станом за 2017 рік і наведені в таблиці 1.3.1.

 

1.3.1. Кліматичні показники

 

Найменування показників

 

Одиниці вимірювання

Значення

 

Дата

 

1. Температура повітря:

 

 

 

–середньорічна

градус

+6,6

 

–абсолютна максимальна

градус

+36,2

 

–абсолютна мінімальна

градус

-34,4

 

2. Кількість опадів на рік

мм

557

 

3. Тривалість вегетаційного періоду

днів

225

 

4. Пізні весняні заморозки

 

 

20,05

5. Перші осінні заморозки

 

 

28.09

6. Середня дата замерзання рік

 

 

10.12

7. Середня дата початку паводку

 

 

28.03

8. Сніговий покрив:

 

 

 

– товщина

см

22

 

– час появи

 

 

12.12

– час сходження у лісі

 

 

20.03

9. Глибина промерзання грунту

см

40

 

10. Напрям панівних вітрів за сезонами:

 

 

– зима

румб

ПнЗ

 

– весна

румб

ПдЗ

 

 

 

 

продовження табл.1.3.1.

 

Найменування показників

Одиниці вимірювання

Значення

Дата

– літо

румб

ПдЗ

 

– осінь

румб

ПнЗ

 

11. Середня швидкість панівних вітрів за

      сезонами:

 

 

 

– зима

м/сек.

5

 

– весна

м/сек.

4

 

– літо

м/сек.

2

 

– осінь

м/сек.

3

 

12. Відносна вологість повітря

%

62

 

 

 

 

 

Основні типи і види грунтів дерново-підзолисті (слабо і середньопідзолисті). Торфяники переважно зосереджені на болотах і сосново-березових насадженнях низьких бонітетів.

Ерозійні процеси на території лісгоспу не спостерігаються.

Характеристика рік та водоймищ, розташованих на території лісгоспу, наводиться в таблиці 1.3.2.

Територія лісгоспу розташована в басейні ріки Случ.

 

         1.3.2. Характеристика рік та водоймищ

 

 

 

Найменування

рік та водоймищ

 

 

Куди

впадає ріка

Загальна протяж-

ність, км;

площа водой-

мищ, га,

Ширина лісових смуг вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ, км

згідно

нормативів

фактична

р. Случ

р. Горинь

451

500

500

р. Корчик

р. Случ

85

300

300

р. Церем

р. Случ

58

300

300

р. Бобер

р. Случ

50

150

150

р. Зольня

р. Уборть

24

 

 

р. Переверзня

р. Случ

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За  ступенем  вологості  більша  частина  ґрунтів  відноситься  до вологих. На долю лісових ділянок з надмірним зволоженням припадає 23,7 % площі, вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. Болота займають площу 932,5 га.

  

 

 

Загальна характеристика

За лiсорослинним районуванням територiя розмiщення лiсiв держлiсфонду вiдноситься до типового Українського Полiсся.
Рiвень грунтових вод коливається вiд 0,5 до 3 метрiв.
В цiлому територiя лiсгоспу характеризується рiзноманiтнiстю грунтiв (вiд сухих бiдних, пiщаних до вологих супiщаних), де ростуть рiзнi за вимогливiстю  до  родючостi  деревнi  породи  рiзної  продуктивностi вiд 1 до 5 бонiтету).
Частка грунтiв надмiрно зволожених становить 15% площi. Процеси заболочення мають мiсце на площi 1000 га. Болота представленi в основному двома типами низиними i перехiдними.
Станом на 1 сiчня 2017 року загальна площа лiсгоспу становить 37561 га.
Середньоспискова чисельнiсть штатних працівників зайнятих у виробництвi 317 чол.
В лiсах ДП "Городницький лiсгосп" є об'єкти природнозаповiдного фонду
Ботанiчний заказник загально - державного значення  «Городницький» у Городницькому лiсництвi кв. 34, 35, 36 пл. 352 га для збереження в природньому станi насаджень родендрона жовтого (азалiя понтiйська) - релiкт третинної флори Правобережного Полiсся, що має наукове значення.
Загальнозоологiчний заказник загально-державного значення «Казява» у Броницькому лiсництвi кв. 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36 площа 1859 га. Територiя болота одна з найбiльших мiсць поселення бобрiв, ондатр, а також постiйних глухариних i тетерукових токовищ. Гнiздується багато видiв болотних i водопалаваючих птахiв, заростi чорниць, журавлини, цiнних лiкарських рослин.
У Дзержинському лiсництвi кв. 28 площа 36,0 га є пам'ятка природи загально-державного значення урочище "Модрина". Насадження модрири європейської 12,3 га вiком 130-170 рокiв. Посадка 1839 року проведена на площі 6,5 га., середня висота дерев досягає  56м, середній запас на 1 га складає 1200м3,  середнiй дiаметр 60 см, окремі екземпляри досягають 120 см. Посадка 1879 року на площі 5,8 га має запас 800 м3 на 1 га. середня висота 50 м, середній діаметр - 40 см.
Багатий рiзноманiтний трав'яний покрив, має наукове значення.
Державний лiсовий заказник мiсцевого значення "Сапожинський" у Дзержинському лiсництвi кв. 71 вид 7, 10 кв. 72 вид 1 площа 100,1 га. Має високобонiтетнi насадження сосни.
Лiсовий державний заказник «Сторожівський» мiсцевого значення у Дзер¬жинському лiсництвi кв. 55 вид 8 площа 0,40 га. Унiкальне насадження модрини європейської 140 рiчного вiку штучного походження, середня висота 47 м, середнiй дiаметр 64 см бонiтет 1Б повнота 0,6 запас на 1 га 750 м3.  Об'єкт наукових дослiджень.
У Городницькому лісництві кв. 65, пл. 21,0 га парк – пам'ятка садово – паркового мистецтва «Городницький»  загально державного значення. Заснований в 1880 – 90рр. в якому проростає близько 40 – деревних і чагарникових порід.
У Кленівському лісництві кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 296 га загально-зоологічний заказник місцевого значення „Кленівський”. Болото де в повоєнні роки добували торф кар’єрним способом. Є невеликі відкриті водойми. Місце поселення бобрів, ондатри, гніздується 15 видів птахів, нараховується до 20 видів риб, земних і плазунів.
Заборонено охоту, збір лікарських рослин, сільськогоспо-дарська діяльність.
У Червоновольському лісництві гідрологічний заказник державного значення „Червоновольський” кв. 1-3, 5, 6, 7, 12, 13 пл. 805 га. Низинне сфагнове болото є регулятором водного режиму ряду малих річок в басейні р. Случ.
У Дзержинському лісництві кв. 50 участок 10, пл. 35 га лісовий заказник місцевого значення „Міхіївський”. Високобонітетне семінне насадження сосни і дуба, заборонено рубки головного користування, запас на 1га 340м3.
Лісовий заказник «Ліс над Случчю»  в Дзержинському лісництві кв. 13 видділ 4, 8, 9, 10, 11 площею 26,8 га.
Ботанічний заказник «Страусове перо» в Городницькому лісництві кв. 29 вид. 21, 23 кв. 28 вид. 51, 52 кв. 31 вид.1, 2, 9, 17  площею 29,2 га.
Всього заказників загального значення – 3016 га, заказники-заповідні об’єкти місцевого значення -487,5 га, пам’ятки природи загальнодержавного значення – 36 га, парки - пам’ятки садово-паркового мистецтва -21 га.
Всього 3560,5 га об’єктів природно-заповідного фонду по лісгоспу.

Мета підприємства

Підприємство створено з метою:
  • ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального викорис-тання та відтворення лісів;
  • ведення мисливського господарства , охорони, відтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування Підприємству.