• Завантаження погоди...
  • (04141) 6-52-46
  • 11714, Україна, Житомирська область, Новоград-Волинський р-н, смт. Городниця, вул. Паркова, 5
1
клас
пожежної
небезпеки

Коротка довідка

IСТОРИЧНА ДОВІДКА

ДП "Городницький лiсгосп" органiзовано в 1936 роцi на базi Городницького лiспромгоспу. В 1960 роцi лiсгосп реорганiзовано в лiсгоспзаг з покладанням функцiй ведення лiсового господарства. У 1975 роцi в зв'язку з скороченням штату адмiнiстративного персоналу лiсгоспзаг був лiквiдований, а лiсництва пiдпорядкували Новог¬рад-Волинському лiсгоспзагу. В 1992 роцi з метою вдосконалення управлiння лiсогосподарським виробництвом посилення охорони та захисту лiсiв, вiдповiдно до наказу Мiнiстерства лiсового гос¬подарства України вiд 30.12.1991 року № 164 був органiзований Городницький держлiсгосп. До складу держлiсгоспу входить 6 лiсництв: Броницьке, Городницьке, Дзержинське, Кленiвське, Липинське, Червоновольське, цех переробки деревини i вiдходiв, автоколона з механiзованими майстернями, нижнiй склад. Розташований лiсгосп у захiднiй частинi областi на територiї Новоград-Волинського району.
У зв’язку з утворенням Житомирського обласного управління лісового господарства та з метою приведення у відповідність Статуту і найменування підприємства до Господарського кодексу України і наказу Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України від 29.06.2004 року № 792∕9391 «Про затвердження вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу» Городницьке державне лісогосподарське підприємство перейменувано в Державне підприємство «Городницьке лісове господарство» (наказ № 180 від 23.02.2005 року Державного комітету лісового господарства України».

Загальна характеристика

За лiсорослинним районуванням територiя розмiщення лiсiв держлiсфонду вiдноситься до типового Українського Полiсся.
Рiвень грунтових вод коливається вiд 0,5 до 3 метрiв.
В цiлому територiя лiсгоспу характеризується рiзноманiтнiстю грунтiв (вiд сухих бiдних, пiщаних до вологих супiщаних), де ростуть рiзнi за вимогливiстю  до  родючостi  деревнi  породи  рiзної  продуктивностi вiд 1 до 5 бонiтету).
Частка грунтiв надмiрно зволожених становить 15% площi. Процеси заболочення мають мiсце на площi 1000 га. Болота представленi в основному двома типами низиними i перехiдними.
Станом на 1 сiчня 2017 року загальна площа лiсгоспу становить 37561 га.
Середньоспискова чисельнiсть штатних працівників зайнятих у виробництвi 317 чол.
В лiсах ДП "Городницький лiсгосп" є об'єкти природнозаповiдного фонду
Ботанiчний заказник загально - державного значення  «Городницький» у Городницькому лiсництвi кв. 34, 35, 36 пл. 352 га для збереження в природньому станi насаджень родендрона жовтого (азалiя понтiйська) - релiкт третинної флори Правобережного Полiсся, що має наукове значення.
Загальнозоологiчний заказник загально-державного значення «Казява» у Броницькому лiсництвi кв. 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36 площа 1859 га. Територiя болота одна з найбiльших мiсць поселення бобрiв, ондатр, а також постiйних глухариних i тетерукових токовищ. Гнiздується багато видiв болотних i водопалаваючих птахiв, заростi чорниць, журавлини, цiнних лiкарських рослин.
У Дзержинському лiсництвi кв. 28 площа 36,0 га є пам'ятка природи загально-державного значення урочище "Модрина". Насадження модрири європейської 12,3 га вiком 130-170 рокiв. Посадка 1839 року проведена на площі 6,5 га., середня висота дерев досягає  56м, середній запас на 1 га складає 1200м3,  середнiй дiаметр 60 см, окремі екземпляри досягають 120 см. Посадка 1879 року на площі 5,8 га має запас 800 м3 на 1 га. середня висота 50 м, середній діаметр - 40 см.
Багатий рiзноманiтний трав'яний покрив, має наукове значення.
Державний лiсовий заказник мiсцевого значення "Сапожинський" у Дзержинському лiсництвi кв. 71 вид 7, 10 кв. 72 вид 1 площа 100,1 га. Має високобонiтетнi насадження сосни.
Лiсовий державний заказник «Сторожівський» мiсцевого значення у Дзер¬жинському лiсництвi кв. 55 вид 8 площа 0,40 га. Унiкальне насадження модрини європейської 140 рiчного вiку штучного походження, середня висота 47 м, середнiй дiаметр 64 см бонiтет 1Б повнота 0,6 запас на 1 га 750 м3.  Об'єкт наукових дослiджень.
У Городницькому лісництві кв. 65, пл. 21,0 га парк – пам'ятка садово – паркового мистецтва «Городницький»  загально державного значення. Заснований в 1880 – 90рр. в якому проростає близько 40 – деревних і чагарникових порід.
У Кленівському лісництві кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 296 га загально-зоологічний заказник місцевого значення „Кленівський”. Болото де в повоєнні роки добували торф кар’єрним способом. Є невеликі відкриті водойми. Місце поселення бобрів, ондатри, гніздується 15 видів птахів, нараховується до 20 видів риб, земних і плазунів.
Заборонено охоту, збір лікарських рослин, сільськогоспо-дарська діяльність.
У Червоновольському лісництві гідрологічний заказник державного значення „Червоновольський” кв. 1-3, 5, 6, 7, 12, 13 пл. 805 га. Низинне сфагнове болото є регулятором водного режиму ряду малих річок в басейні р. Случ.
У Дзержинському лісництві кв. 50 участок 10, пл. 35 га лісовий заказник місцевого значення „Міхіївський”. Високобонітетне семінне насадження сосни і дуба, заборонено рубки головного користування, запас на 1га 340м3.
Лісовий заказник «Ліс над Случчю»  в Дзержинському лісництві кв. 13 видділ 4, 8, 9, 10, 11 площею 26,8 га.
Ботанічний заказник «Страусове перо» в Городницькому лісництві кв. 29 вид. 21, 23 кв. 28 вид. 51, 52 кв. 31 вид.1, 2, 9, 17  площею 29,2 га.
Всього заказників загального значення – 3016 га, заказники-заповідні об’єкти місцевого значення -487,5 га, пам’ятки природи загальнодержавного значення – 36 га, парки - пам’ятки садово-паркового мистецтва -21 га.
Всього 3560,5 га об’єктів природно-заповідного фонду по лісгоспу.

Мета підприємства

Підприємство створено з метою:
  • ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального викорис-тання та відтворення лісів;
  • ведення мисливського господарства , охорони, відтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування Підприємству.