1
клас
пожежної
небезпеки

Напрями діяльності

Предмет діяльності Підприємства

Основними напрямками діяльності Підприємства є:
Проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і технічно цінних порід.
Здійснення заходів із заміни малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні, залісення малопродуктивних земель.
Організація лісонасінневої справи і лісових розсадників, вирощування декоративного посадкового матеріалу .
Проведення прикладних досліджень , спрямованих на одержання нових знань з метою практичного їх використання  для розроблення  інструктивних технічних нововведень  в галузі лісового та мисливського господарства.
Проведення експериментальних розробок з метою створення та впровадження нових  природозберігаючих технологій  в  галузі  лісового  та мисливського господарства.
Збереження та посилення захисних властивостей лісів, лісонасаджень, що виконують , що виконують захисні,  водоохоронні , санітарно-гігієнічні , оздоровчі  та  рекреаційні  функції.
Охорона лісів і захисних лісонасаджень від незаконних порубів, пошкоджень, самовільного сінокосіння, випасання худоби в заборонених місцях та інших лісопорушень,  притягнення до адміністративної  відповідальності лісопорушників і стягнення з них збитків.
Порушення відповідно до законодавства питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушення лісового законодавства, законодавства про мисливське господарство та полювання.
Охорона  лісів і захисних лісонасаджень  від пожеж, здійснення проти-пожежних заходів, захист лісів від хвороб та шкідників.
Облік лісових користувань.
Забезпечення проведення лісового і мисливського упорядкування, збереження в господарстві лісовпорядного,  мисливськовпорядчого , картографіч-ного та статистичного матеріалів.
Облік лісового фонду і реєстрація всіх змін у його складі; розробка і подання по підлеглості матеріалів про розподіл лісів на групи та застосування лісових такс і зміну границь лісництв.
Виконання матеріальної та грошової оцінки лісу на лісосіках, призна-чених до рубки; проведення рубок з додержанням діючих настанов і правил.
Переробка деревини,  виготовлення виробів із деревини. Виробництво продукції та товарів народного споживання.
Ведення мисливського господарства та контроль за дотриманням правил полювання.
Здійснення біотехнічних заходів, що спрямовані на підвищення продуктивності  і поліпшення якості мисливських угідь та зростання чисельності мисливських тварин.
Охорона лісів та лісонасаджень.
Організація та проведення полювання, в тому числі й полювання іноземними громадянами,  реалізація мисливських тварин та продукції полювання, в тому числі і за кордон.
Ведення обліку мисливської фауни і реєстрація всіх змін в його складі.
Вивчення мисливської фауни з метою найбільш раціонального її використання, утримання окремих мисливських тварин, вилучення з природного середовища, в штучно створених напіввільних умовах (вольєрах).
Проведення протягом всього року винищення бродячих собак, котів, шкідливих птахів, а також регулювання чисельності лисиць, вовків.
Ведення відстрілу диких тварин  в порядку селекційного відбору та відстрілу тварин з метою наукових досліджень.
Постійний контроль за ветеринарним та радіаційним станом угідь.
Прийом і організація полювання для іноземних туристів, мисливців, організація та проведення зеленого туризму, обслуговування з організацією проживання та харчування (придбання речей, продуктів харчування в магазинах,  на ринках, у населення по ринкових цінах та на інших торгівельних підприємствах).
Розвиток мисливського собаківництва.
Ведення рибного господарства.
Забезпечення підвищення продуктивності праці на основі механізації трудомістких лісокультурних і лісогосподарських робіт.
Визначення основних напрямків розвитку, підготовка пропозицій по створенню науково-технічних, технологічних, нормативних розробок, організація їх впровадження.
Здійснення сумісної інвестиційної діяльності.
Взаємодія із засобами масової інформації з питань висвітлення актуальних проблем здійснення державного управління і контролю у сфері ведення лісового та мисливського господарства.
Популяризація серед населення значення збереження і правильного використання лісів і захисних лісонасаджень; залучення громад кості до справи  відтворення та охорони лісів.
Складання виробничих, фінансових та інших планів в межах установлених контрольних цифр та лімітів, балансів прибутків та витрат, кошторисів; подання їх по підлеглості та здійснення заходів по їх виконанню.
Організація первинного обліку, складання зведених фінансових та статистичних звітів. Організація та вдосконалення бухгалтерського обліку, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів.
Здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх житлових та культурно-побутових умов, організація торгового обслуговування та громадського харчування працівників, контроль за дотриманням законодавства з охорони праці.
Розробка та реалізація інноваційних проектів з метою вдосконалення  виробництва.
Здійснення зовнішньо-економічної діяльності; співробітництво з  міжнародними та іноземними організаціями і громадянами, відкриття валютних рахунків в установах банків.
Торговельна  діяльність у сфері оптової,  роздрібної,  комісійної торгівлі  та  громадського харчування  по  реалізації  продукції,  продовольчих  і непродовольчих товарів, паливно-мастильних матеріалів,  алкогольних напоїв, тютюнових виробів.
Виробництво продуктів харчування та їх реалізація.
Ведення сільського господарства, в тому числі вирощування,  заготівля,  зберігання і переробка сільськогосподарської продукції та її реалізація.
Здійснення капітального будівництва в господарстві, ефективного використання виробничих фондів і капітальних вкладень, технічного переозброєння підприємства.
Створення та експлуатація власної мережі багатопрофільних магазинів, пунктів харчування, побутового обслуговування населення.
Проведення робіт щодо сертифікації продукції та її штрих кодового маркування.
Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним та залізничним транспортом.
Приватизація житлового фонду,  що належить до відомчого житлового фонду.
Організація платних стоянок та надання платних послуг населенню по обслуговуванню та ремонту автомобілів.
Реалізація у межах своєї компетенції державної політики з питань кадрової роботи, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників за рахунок власних коштів та коштів державного бюджету.
Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобіліза-ційної готовності.
Організація розгляду звернень громадян з питань, що належать  до їх компетенції, забезпечення у межах своїх повноважень виявлення та усунення.
Впровадження заходів щодо вдосконалення охорони праці на підпри-ємстві, безпечного його ведення в умовах радіоактивного забруднення.
Забезпечення, вирішення питань цивільної оборони, здійснення заходів щодо захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій.
Інші види діяльності, що випливають з мети та предмету діяльності і не заборонені чинним законодавством України.
Здійснення заходів щодо забезпечення споживачів деревиною, виробами з неї та іншою продукцією лісового та мисливського господарства.